පුද්ගලික ණය දී ශ්රී ලංකා
ඔබට හොඳම ගනුදෙනු

ණය මුදල: RS 5`000 - RS 40`000
ණය කාලය දින 120 යි

ණය මුදල: RS 3`000 - RS 7`000
ණය කාලය දින 29 යි
ණය කාල සිමාව කුමක ?
අවම ණය කාලය - දවස් 122
උපරිම ණය කාලය - පළමු ණය මුදල සදහා දවස් 122 සහ නැවත අයදුම් කිරීමේදී දවස් 182
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය -
ණය මුදල - රු.30000.00
කාල සීමාව - දවස් 122
මෙහෙයුම් ගාස්තුව - රු.3600.00
සේවා ගාස්තුව - රු.13920.00
පොලි මුදල (වාර්ෂික 12% ) - රු.754
මුළු මුදල - රු.48274
Zephyr Solutions (Private) Limited මගින් ලබා දෙන සියලුම ණය සඳහා වසරකට 12%ක පොලී අනුපාතයක් අය කරනු ලැබේ.
මෙම ණය මුදල දින 122 ක් ඇතුලත ගෙවිය යුතුය.
සියලුම ණය පහසුකම් Zephyr Solutions (Private) Limited විසින් සපයනු ලැබේ.
 
Contacts
Our office hours are 8:00AM – 5:00PM.
Monday through Friday.
Address
8, 3/2 Cotta Terrace, Colombo 00800
Email
info@gooddays.space